courses courses & workshops

Companies and Businesses


La nostra filosofia

En una societat que cada cop és més global, l’anglès s’està tornant fonamental en el mon dels negocis. Ara més que mai, les companyies han d’actuar per a mantenir-se al dia amb aquests canvis.
Amb aquest plantejament en ment, els cursos d’anglès, específicament aquells per a empreses, estan adquirint un caràcter més comunicatiu. Correus electrònics, les converses per telèfon, els viatges i reunions, les presentacions, les negociacions són una petita mostra del programa d’aprenentatge. Fer servir l’anglès socialment en un ambient laboral s’està convertint en l’objectiu central de l’aprenentatge d’aquest idioma en l’empresa.
Oferim diferents opcions de cursos als nostres clients d’empresa, i l'objectiu sempre és crear classes interactives, comunicatives i rellevants per a què els nostres alum-nes estiguin motivats i parlin en anglès.


INTERACTIVES: Creant una atmosfera en la qual els alumnes guanyin confiança i aprenguin a sentir-se còmodes parlant en anglès. La interacció entre professor i alumne, i entre alumnes, és constant a través de discussions, debats i compartir opinions.


COMUNICATIVES: Tots els nostres cursos se centren en la part comunicativa de l'idi-oma, majoritàriament expressió oral (i expressió escrita si se sol·licita expressa-ment). Les nostres classes tenen un 90% de temps de conversa.  


RELLEVANTS: La comunicació s’emmarca en un context que sigui rellevant per a l’empresa i els alumnes. Creem aquests contextos reals i significatius per a què, en primer lloc, hi hagi una motivació constant per a utilitzar el llenguatge, i en segon lloc, el vocabulari que es faci servir sigui rellevant per a l’empresa en concret.


Els alumnes tenen diferents maneres d’aprendre, i per tant creiem en personalitzar els seus cursos segons cada grup necessiti. Els nostres cursos són molt complets i inclouen, des de vocabulari i expressions de negocis, realització de trucades telefò-niques i presentacions, a l’ús de l’anglès social en ambient de negocis.
Disposem d’un equip de mestres natius professionals i qualificats per oferir el mi-llor servei als nostres clients.

Podeu contactar-nos per a organitzar una entrevista/reunió per a parlar de les diferents opcions que us podem oferir per a les vostres classes d’empresa.

Productes de Tea or Coffee

Tipus de curs

1. Anglès general: Cursos d’anglès dirigits a millorar el nivell d’anglès dels alumnes en totes les facetes de l’idioma. Majoritàriament, millorar la com-prensió i expressió oral, però també tocant l’expressió escrita i entrant en quines estructures gramaticals s’utilitzen per comunicar-se.

2. Anglès de negocis: Cursos d’anglès que treballen directament sobre aquells aspectes de l’idioma que més s’utilitzen a les empreses: conferènci-es, presentacions, atenció al client, anglès social en context de negocis, etc.

3. Cursos de conversa: Pràctica de l’anglès des d’un punt de vista més dinà-mic, entretingut i relaxat. Classes basades en activitats de comunicació oral dissenyades per a les necessitats particulars de cada grup.

4. Curs online: Cursos dissenyats específicament per a grups i persones que viatgen i no poden comprometre’s amb un format presencial a l’aula. Aquest curs segueix les mateixes característiques dels cursos d’anglès general o de negocis, però en una plataforma online, com Skype. Els estudiants poden accedir a la classe des de qualsevol lloc mentre hi hagi accés a internet.

1.  Anglès General

Cursos d’anglès dirigits a millorar el nivell d’anglès dels alumnes en totes les facetes de l’idioma: Listening, Speaking, Writing (Reading).

 Premium Course

Els nostres cursos Premium són perfectes per aquells estudiants que desitgin millo-rar les seves habilitats en totes les àrees de l’anglès, la part comunicativa oral i es-crita, i aprendre nou vocabulari i expressions, així com tocar la gramàtica. El curs s’organitza en dues sessions a la setmana. En la primera sessió, els estudiants uti-litzen un llibre de text com a base, amb el que fixen un tema de la setmana i adqui-reixen noves estructures i vocabulari. La segona classe de la setmana es dedica únicament a parlar, per utilitzar totes les estructures rellevants i útils apreses en la primera sessió de la setmana. La idea és que els alumnes facin servir el nou llen-guatge après de manera independent i espontània.
Cada trimestre fem controls de progrés, amb un control final a l’acabar l’any. Es do-nen informes de progrés després de cadascun dels controls.

Speaking Workshops

Els nostres tallers de Speaking promouen la fluïdesa a través dels debats, les dis-cussions, les converses i els jocs de rol. Segueixen un plantejament menys estructu-rat però asseguren el progrés i ajuden als estudiants a mantenir un bon nivell de comunicació. Cada classe es prepara amb un objectiu o un focus d’estudi en ment. Aquests poden incloure temes com esdeveniments recents, tractar amb reclamaci-ons, fer presentacions o interpretar escenaris i situacions reals.

2. Anglès de negocis

Cursos a mida del sector

Els cursos a mida es dissenyen per a incloure el llenguatge requerit dins d’un negoci en particular. Les classes estan dirigides a millorar el vocabulari i aprendre estructures i expressions relacionades a un sector en particular i a crear activitats en les que el llenguatge es practiqui en escenaris rellevants.

Business Skills Course

Els nostres Business Skills Courses se centren en donar a els estudiants les eines per a desenvolupar activitats relacionades amb la feina com conferències, presentacions, e-mails, trucades telefòniques, networking, i altres situacions relacionades amb la feina. L’objectiu és ajudar als alumnes a sentir-se còmodes comunicant-se i entaulant relaci-ons internacionals amb clients i companys, ja sigui en un ambient social o de feina.

3. Cursos de conversa

Speaking workshops

Aquests tallers estan dissenyats per a millorar la fluïdesa de manera divertida i per a comunicar-se de manera interactiva i comunicativa. És un bon curs per a promoure el team-building alhora que es millora el nivell d’anglès dels treballadors. Les activitats inclouen jocs d’improvització, de rol de situació i al telèfon i debats.

English Lunch Breaks

Aquest curs està dissenyat per a treure partit de la pausa per a dinar i practicar l’anglès. La conversa es manté lleugera i interessant, i la idea és promoure la conversa en un ambient natural i relaxat, especialment per a qui necessita practicar l’anglès però no tingui temps de fer classes regulars.

4. Cursos online

CURS ONLINE INDIVIDUAL O EN GRUP

Per a persones que no puguin comprometre’s amb una activitat a classe, el curs online assegura que els estudiants no deixen de millorar les seves capacitats en anglès. El curs pot ser adaptat a grups o individuals.