team TEAM

Meet Some of Our Staff #team

Our teachers and staff are friendly and engaging! Read more about what each of them has to offer our students. 

El nostre professorat i equip són amables i agradables! Llegeix més sobre què ofereix cadascú als nostres estudiants

 


DEEPIKA BHOOLABHAI #director #teacher

Dee has a rich cultural background that lends to her creativity and unique offerings as the founder and director of Tea or Coffee School. A South African native with Indian roots, she comes from a diverse career, starting as a designer, moving onto directing TV shows and finally becoming a teacher and settling in Barcelona.  She opened Tea of Coffee School in 2013 with a vision to revolutionize the way Barcelona students learn and use English. With over 7 years of prior teaching experience, she took her passion for teaching and created a new school with fresh and lively classes, dynamic teachers, and a comfortable atmosphere to better serve students’ learning needs and improve their learning outcomes.

La Dee té un ric rerefons cultural que fa d'ella una persona extraordinària i creativa per ser la fundadora i directora de l'escola Tea or Coffee. Aquesta sud-africana amb arrels índies ve d'una carrera diversa: fent els seus primers pasos com a dissenyadora, després com a directora de programes televisió i finalment convertint-se en professora i venint a viure a Barcelona. Va obrir Tea or Coffee el 2013 amb la visió de revolucionar la manera en què els estudiants de Barcelona aprenessin i utilitzessin l'anglès. Amb més de set anys d'experiència prèvia en l'ensenyament, va agafar la seva passió per l'educació i va crear una escola nova amb classes amenes, professors dinàmics, i un ambient còmode per complir les necessitats dels alumnes i millorar per tant els seu resultats.

Read more about Tea and Coffee’s unique and progressive philosophy here

Llegeix més sobre la filosofia única i progressiva de Tea or Coffee aquí


OLGA GONZÁLEZ #coordinator

Coming from Rubí, just 50 minutes away from Barcelona, Olga is one of the first faces you see when you come into Tea and Coffee and helps keep everything running smoothly. She has a rich academic background with studies in Contemporary Art management, a certificate in advanced English, and four years of experience within the education field. Olga embodies and advocates the relaxed and friendly atmosphere of the school and believes that the positive environment enables students to stay motivated, engaged and eager to learn.

Ve de Rubí, a només 50 minuts de Barcelona; l'Olga és una de les primeres cares que veuràs al arribar a Tea or Coffee i ajuda a que tot marxi bé. Té uns origens acadèmics rics, amb estudis de gestió de l'art contemporani, el Certificate in Advanced English, i quatre anys d'experiència en el camp de l'educació. L'Olga personifica i advoca per un entorn positiu, que fa que els estudiants se sentin motivats, implicats, i amb ganes de continuar aprenent.


JULIA PAU #teacher #co-ordinator

Julia is from Staffshire, England. With 25 of experience her career began as a primary teacher in England, she later moved to Spain and has been teaching English ever since. She specializes in teaching children. Her fun and engaging teaching methods keep students involved and actively learning. Her investment in student’s language acquisition extends beyond the classroom as she thinks of creative and practical ways to keep her students practising and using English in their daily lives.

La Julia és de Staffshire, Anglaterra. Amb vint-i-cinc anys d'experiència en l'educació, va començar la seva carrera com a professora de primària a Anglaterra i des que viu a Espanya s'ha dedicat a fer de professora d'anglès. És especialista en anglès infantil. Els seus mètodes d'ensenyament són divertits, atractius i fan que els alumnes estiguin constantment involucrats i aprenent activament. Creu que l'adquisició del llenguatge va més enllà de la classe, ja que hi ha maneres creatives i pràctiques de mantenir els estudiants utilitzant l'anglès en el seu dia a dia.


Vera Piunovskaya #teacher

Vera is originally from Moscow, Russia, but spent her primary and secondary education studying in Liverpool, England. Her English teaching certification is from Oxford House and she has been teaching English for the past 2 years. Her teaching style is dynamic and involved. She likes to find out what students’ interests are to better engage them in English conversations that will be of practical use to them beyond the classroom. She is good at making students feel comfortable and putting their nerves at ease to give them confidence in themselves.

La Vera és originàriament de Moscou, Rússia, però va passar la primària i la secundària estudiant a Liverpool, Anglaterra. La seva certificació com a professora d'anglès és d'Oxford House i ha estat ensenyant anglès durant els últims dos anys. El seu estil d'ensenyament és dinàmic i involucrat. Li agrada conèixer els interessos dels seus estudiants per poder-los implicar en converses en anglès que tindran un ús pràctic més enllà de la classe. Se li dóna bé fer sentir els alumnes còmodes a classe i que es relaxin per a que guanyin confiança.


Ig Reljic Djuric #teacher

Ig is from Belgrade, Yugoslavia, and spent his primary and secondary years growing up in Oxford, England. He obtained his English certification from Oxford House and has been teaching English for the past 3 years. He specializes in teaching adults and companies. His teaching style is professional, yet unconventional, using humor to make learning more comfortable and memorable. His classes are fun but he is strict with the learning outcomes so students gain not only confidence but also language ability.

L'Ig és de Belgrad, Iugoslàvia, i va passar la seva infància i adolescència a Oxford, Anglaterra. Va obtenir la certificació com a professor d'anglès a Oxford House, i ha estat ensenyant anglès els últims tres anys. Està especialitzat en anglès per adults i empreses. El seu estil d'ensenyament és professional, tot i que poc convencional, ja que fa servir l'humor per fer l'aprenentatge més agradable i memorable. Les seves classes són divertides però és estricte en els resultats, o sigui que els seus alumnes no només guanyen confiança, sinó també habilitats comunicatives.