team TEAM

Meet Our Staff #team

Our teachers and staff are friendly and engaging! Read more about what each of them has to offer our students. 

El nostre professorat i equip són amables i agradables! Llegeix més sobre què ofereix cadascú als nostres estudiants

 


Deepika Bhoolabhai #director #teacher

Dee has a rich cultural background that lends to her creativity and unique offerings as the founder and director of Tea or Coffee School. A South African native with Indian roots, she comes from a diverse career, starting as a designer, moving onto directing TV shows and finally becoming a teacher and settling in Barcelona.  She opened Tea of Coffee School in 2013 with a vision to revolutionize the way Barcelona students learn and use English. With over 7 years of prior teaching experience, she took her passion for teaching and created a new school with fresh and lively classes, dynamic teachers, and a comfortable atmosphere to better serve students’ learning needs and improve their learning outcomes.

La Dee té un ric rerefons cultural que fa d'ella una persona extraordinària i creativa per ser la fundadora i directora de l'escola Tea or Coffee. Aquesta sud-africana amb arrels índies ve d'una carrera diversa: fent els seus primers pasos com a dissenyadora, després com a directora de programes televisió i finalment convertint-se en professora i venint a viure a Barcelona. Va obrir Tea or Coffee el 2013 amb la visió de revolucionar la manera en què els estudiants de Barcelona aprenessin i utilitzessin l'anglès. Amb més de set anys d'experiència prèvia en l'ensenyament, va agafar la seva passió per l'educació i va crear una escola nova amb classes amenes, professors dinàmics, i un ambient còmode per complir les necessitats dels alumnes i millorar per tant els seu resultats.

Read more about Tea and Coffee’s unique and progressive philosophy here

Llegeix més sobre la filosofia única i progressiva de Tea or Coffee aquí


Lizzie Norton #teacher #co-ordinator

Lizzie is from Wales, UK. She obtained her CertTESL (Teaching English Certificate) from Oxford house and has been teaching in Barcelona for the past 4 years. Specializing in adult and company classes, she holds high expectations for her students and is dynamic and active in helping them to achieve their greatest level of success. She motivates students to gain high levels of vocabulary and accurate pronunciation.

La Lizzie és de Gales, al Regne Unit. Va obtenir el CertTESL (Certificació d'ensenyament en anglès) a Oxford House, i ha estat ensenyant a Barcelona aquests últims quatre anys. Havent-se especialitzat en adults i classes en empresa, espera molt dels alumnes i és dinàmica i activa quan es tracta d'ajudar els alumnes a aconseguir el màxim d'èxit en els estudis. Motiva els alumnes per a què arribin a alts nivells de vocabulari i pronunciació.


Julia Pau #teacher #co-ordinator

Julia is from Staffshire, England. With 25 of experience her career began as a primary teacher in England, she later moved to Spain and has been teaching English ever since. She specializes in teaching children. Her fun and engaging teaching methods keep students involved and actively learning. Her investment in student’s language acquisition extends beyond the classroom as she thinks of creative and practical ways to keep her students practising and using English in their daily lives.

La Julia és de Staffshire, Anglaterra. Amb vint-i-cinc anys d'experiència en l'educació, va començar la seva carrera com a professora de primària a Anglaterra i des que viu a Espanya s'ha dedicat a fer de professora d'anglès. És especialista en anglès infantil. Els seus mètodes d'ensenyament són divertits, atractius i fan que els alumnes estiguin constantment involucrats i aprenent activament. Creu que l'adquisició del llenguatge va més enllà de la classe, ja que hi ha maneres creatives i pràctiques de mantenir els estudiants utilitzant l'anglès en el seu dia a dia.


Olga González #coordinator

Coming from Rubí, just 50 minutes away from Barcelona, Olga is one of the first faces you see when you come into Tea and Coffee and helps keep everything running smoothly. She has a rich academic background with studies in Contemporary Art management, a certificate in advanced English, and four years of experience within the education field. Olga embodies and advocates the relaxed and friendly atmosphere of the school and believes that the positive environment enables students to stay motivated, engaged and eager to learn.

Ve de Rubí, a només 50 minuts de Barcelona; l'Olga és una de les primeres cares que veuràs al arribar a Tea or Coffee i ajuda a que tot marxi bé. Té uns origens acadèmics rics, amb estudis de gestió de l'art contemporani, el Certificate in Advanced English, i quatre anys d'experiència en el camp de l'educació. L'Olga personifica i advoca per un entorn positiu, que fa que els estudiants se sentin motivats, implicats, i amb ganes de continuar aprenent.


Ig Reljic Djuric #teacher

Ig is from Belgrade, Yugoslavia, and spent his primary and secondary years growing up in Oxford, England. He obtained his English certification from Oxford House and has been teaching English for the past 3 years. He specializes in teaching adults and companies. His teaching style is professional, yet unconventional, using humor to make learning more comfortable and memorable. His classes are fun but he is strict with the learning outcomes so students gain not only confidence but also language ability.

L'Ig és de Belgrad, Iugoslàvia, i va passar la seva infància i adolescència a Oxford, Anglaterra. Va obtenir la certificació com a professor d'anglès a Oxford House, i ha estat ensenyant anglès els últims tres anys. Està especialitzat en anglès per adults i empreses. El seu estil d'ensenyament és professional, tot i que poc convencional, ja que fa servir l'humor per fer l'aprenentatge més agradable i memorable. Les seves classes són divertides però és estricte en els resultats, o sigui que els seus alumnes no només guanyen confiança, sinó també habilitats comunicatives.


Elena Chivite #teacher

Elena is a native English speaker from Barcelona. Growing up in the UK from age 1 to 12, she gained dual language skills and by age 17 was teaching extraescolar at her secondary school. She is TEFL certified and has been teaching English for the past 10 years. She is a fun and dynamic teacher that does an excellent job of helping her students get over the shyness barrier of speaking so they are comfortable using English in all settings.

L'Elena és una professora nativa d'anglès que ve de Barcelona. Va créixer al Regne Unit fins als dotze anys, va adquiri habilitats bilingües i als disset ja era professora d'anglès extraescolar al seu institut. Té la certificació TEFL i és professora d'anglès des de fa deu anys. És una professora divertida i dinàmica que és excel·lent ajudant els seus alumnes a sobreposar-se a la timidesa i parlar còmodament i fer servir l'anglès en diferents situacions.


Vera Piunovskaya #teacher

Vera is originally from Moscow, Russia, but spent her primary and secondary education studying in Liverpool, England. Her English teaching certification is from Oxford House and she has been teaching English for the past 2 years. Her teaching style is dynamic and involved. She likes to find out what students’ interests are to better engage them in English conversations that will be of practical use to them beyond the classroom. She is good at making students feel comfortable and putting their nerves at ease to give them confidence in themselves.

La Vera és originàriament de Moscou, Rússia, però va passar la primària i la secundària estudiant a Liverpool, Anglaterra. La seva certificació com a professora d'anglès és d'Oxford House i ha estat ensenyant anglès durant els últims dos anys. El seu estil d'ensenyament és dinàmic i involucrat. Li agrada conèixer els interessos dels seus estudiants per poder-los implicar en converses en anglès que tindran un ús pràctic més enllà de la classe. Se li dóna bé fer sentir els alumnes còmodes a classe i que es relaxin per a que guanyin confiança.


Sam Jackson #teacher

Sam is from England and specialises in teaching adults and teens. He got his teaching certification from Oxford House in 2016 and together with his Psychology degree, is able to create dynamic, involved classes helping students to develop their English skills. He believes in creating a welcoming and relaxed atmosphere by taking a personal interest in his students and sharing information about his own experiences, guiding his students to develop a natural style of conversational English. Sam uses his own experience of learning Spanish to help students with common mistakes and any doubts they have about learning a new language.

El Sam és d'Anglaterra i està especialitzat en l'ensenyament d'adults i adolescents. Va obtenir el certificat com a formador a Oxford House el 2016, i junt amb la seva llicenciatura en Psicologia, crea classes dinàmiques i participatives que ajuden els alumnes a desenvolupar les habilitats necessàries per aprendre anglès. Creu en generar un ambient relaxat i acollidor a través de l'interès personal en els alumnes i en compartir experiències pròpies, per guiar-los cap a desenvolupar un estil natural a l'hora de tenir una conversa en anglès. El Sam utilitza la seva pròpia experiència d'aprendre castellà per ajudar els alumnes que fan errors comuns, i en general per resoldre dubtes a l'hora d'aprendre un nou idioma.