Protocol COVID a Tea or Coffee


18/09/2020  |  people


Seguint les recomanacions del Departament de Salut, aquestes son les mesures que hem adoptat a Tea or Coffee per portar a terme el curs 2020-21:


ENTRADES I SORTIDES

 • L'accés d'alumnes a l'aula es fa directament des de l'entrada a l'escola, per no generar acumulacions de persones a l'espai de recepció. En hores punta, els alumnes entraran d'un en un i fent cua a l'exterior respectant la distància de seguretat de 1,5 metres.
 • L'accés d'adults acompanyants dins del centre queda limitat a situacions excepcionals. A la sortida, han d'esperar fora de l'escola respectant la distància de seguretat i el pas d'altres persones a l'edifici.

ÚS DE LA MASCARETA

 • L'ús de la mascareta és obligatori a les zones comunes i dins l'aula durant la duració completa de la classe. 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

S'estableix una distància de seguretat de 1,5 metres entre persones. La distància entre les cadires a l'aula compleix aquesta distància.


MÀXIM D'ALUMNES PER CLASSE

La ràtio d'alumnes no ha canviat respecte al passat, ja que hi haurà un màxim de 9 alumnes per grup. 


NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ DELS ESPAIS.

 • Les cadires, taules i superfícies de l'aula es netegen i desinfecten abans i després de cada classe.
 • Les aules es ventilen tres cops al dia durant periodes mínims de 15 minuts i les manetes de les portes es netegen i desinfecten abans i després de les classes.

RENTAT I DESINFECCIÓ DE MANS

Totes les persones s'han de rentar les mans o bé utilitzar gel hidroalcohòlic abans d'entrar a l'aula, i es recomana el seu ús a la sortida de classe.


MATERIALS D'ESCRIPTURA I MANUALITATS

 • Cada alumne ha de portar el seus propis materials i no hi haurà materials per compartir entre alumnes.
 • Alumnes de P3 a 4t d'ESO: Cada alumne ha de portar un estoig amb els següents materials: llapis, goma d'esborrar, maquineta, colors, barra de cola i tisores. També ha de portar una llibreta.
 • Alumnes adults: Cada alumne ha de portar una llibreta i el material d'escriptura que prefereixi.
 • Si de manera incidental un alumne no porta el material, l'escola proporcionarà material desinfectat, però recomanem encaridament que cadascú porti els seus materials a cada classe.

EN CAS D’AÏLLAMENT D’UN ALUMNE ENTRE P3 I 4t D’ESO

En cas que un alumne de classes presencials hagi de perdre classe per estar en aïllament a casa, s’oferiran cada setmana “Online catch up sessions” per no perdre la classe d’aquella setmana. Les classes s’ofereixen cada divendres en el següent horari:

 • P3-P5 de 17:00 a 18:00
 • 1r-2n de 18:00 a 19:00
 • 3r-4t de 17:00 a 18:00
 • 5è-6è de 18:00 a 19:00 
 • 1r-2n d’ESO de 17:00 a 18:00
 • 3r-4t d’ESO de 18:00 a 19:00 

EN CAS D’AÏLLAMENT D’UN ALUMNE de FCE TEENS, TEENS PREMIUM O ADULTS

Els cursos FCE Teens, Teens Premium i tots els cursos per Adults s’ofereixen en modalitat blended learning (formació combinada) i per tant inclouen tant classes presencials com activitats d'aprenentatge virtual. En cas que un alumne hagi de perdre una classe presencial per estar en aïllament a casa, podrà seguir els continguts a través de les eines virtuals del curs.

En cas que hagi de perdre més d’una classe presencial, o més d’un alumne hagin de perdre la classe presencial, es valorarà la possibilitat de fer classe en format online via Zoom en un horari alternatiu.


EN CAS D’AÏLLAMENT DEL PROFESSORAT

Si un docent no pot assistir a una classe presencial per estar aïllat a casa, Tea or Coffee buscarà un docent substitut i s’informarà a la família l’abans possible.